• ASCH Weekly Report 项目周报(2.9 - 2.15)

  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • All projects are going well this week.
  • The overall development progress of AschEx is 70%.

  ASCH v1.5

  • Implemented the state management of complex nested types.
  • Implemented the contract method to support custom type parameters and return values.
  • Implemented the instant return result of smart contract transaction.
  • Completed one smart contract sample by 1/3.

  AschWeb 1.0

  • Completed the arrangement of documents by 60%.

  AschEx 1.0

  • Completed the first round of testing of the matching engine by 100%.
  • Completed the code implementation of the order delivery logic.

  Marketing and Operations Updates

  • “The Regulations on the Management of Blockchain Information Services” promulgated by the Cyberspace Administration of China took effect on February 15th. ASCH actively responds to the national regulatory measures and has filed ASCH’s information through the system. The two purposes of policy and regulation are risk prevention and innovation protection. This important measure is conducive to purifying the market and standardizing the development of the industry.
  • William Yin, Director of ASCH Operations, together with Mr. Jiang, CEO of Beijing Vegetable Basket, Mr. Kong, former General Manager of Xinfadi Vegetable Basket, Mr. Li, Assistant Chairman of Tianbang Dibang Agricultural and Mr Yu, an investor, explored the current agricultural policy, the trend and solution of blockchain combining agriculture, and discussed potential cooperation opportunities based on ASCH’s technology.

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  :black_medium_small_square: :small_orange_diamond: :black_medium_small_square: :small_orange_diamond: :black_medium_small_square: :small_orange_diamond: :black_medium_small_square: :small_orange_diamond: :black_medium_small_square: :small_orange_diamond: :black_medium_small_square: :small_orange_diamond: :black_medium_small_square: :small_orange_diamond:

  alt text
  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  本周概述

  • 本周项目进展顺利;
  • AschEX 整体开发进度70% ;

  Asch 1.5

  • 实现复杂嵌套类型状态管理;
  • 实现合约方法支持自定义类型参数及返回值;
  • 实现智能合约交易立即返回结果;
  • 完成了1个智能合约样例(1/3);

  AschWeb 1.0

  • 完成了部分文档的整理工作(整体进度 60% );

  AschEx 1.0

  • 完成了撮合引擎的第一轮测试工作(100%);
  • 完成了订单交割逻辑的代码实现。

  运营进展

  • 国家互联网信息办公室发布的《区块链信息服务管理规定》于2月15日起施行。阿希链积极响应国家监管措施,已通过该系统填报备案信息。政策和监管的两个目的是防风险和保护创新,此重要举措有利于净化市场、规范行业发展。
  • 阿希链运营总监殷旭洲与首都菜篮子CEO江总、原新发地菜篮子总经理孔总、天邦地邦农业公司董事长助理李总、投资人于总共同探讨了当前农业政策、区块链+农业趋势和解决方案,并针对阿希的技术讨论了潜在合作机会。
   alt text

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report
 • Báo Cáo Tuần ( 26 Tháng Một - 01 Tháng Hai )

  alt text

  Thông báo nghỉ lễ Tết Âm Lịch:

  Từ ngày thứ Năm, 31 Tháng 01 tới ngày Chủ Nhật, 10 tháng 02, đội ngũ ASCH sẽ nghỉ lễ tết Âm Lịch. Chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày Thứ Hai, 11 Tháng Hai. Báo cáo tuần tiếp theo sẽ được phát hành vào ngày 18 Tháng Hai.

  Chúng tôi chúc các bạn Năm Mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công!

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Tất cả các dự án đều đang đi đúng tiến độ trong tuần này.

  Asch V1.5 (hoàn tất 60%)

  • Hoàn thành vòng 2 của việc kiểm tra tích hợp.

  AschWeb 1.0 (Hoàn tất 40%)

  • Hoàn tất việc viết các chức năng test đơn vị.

  • Trong quá trình viết các tài liệu, 40% đã hoàn tất.

  AschEx 1.0 (Hoàn tất 50%)

  • Hoàn thành phiên bản đầu tiên của cơ chế matching.

  • Hoàn thành vòng đầu tiên kiểm thử của cơ chế matching.

  Cập Nhật Marketing và Vận Hành

  • Nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho các lập trình viên của ASCH thảo luận, chúng tôi đã tạo một ASCH server trên Discord, vui lòng tham gia tại: https://discord.gg/mU8WDCk. Các bạn không phải là lập trình viên cũng được khuyến khích tham gia, các thông báo quan trọng trên Twitter cũng sẽ được cập nhật trên nền tảng này.

  • Vào ngày 28 Tháng Một, Đội Ngũ ASCH đã tổ chức bữa tiệc chào năm mới âm lịch. Đội ngũ chúng tôi cũng chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Qingfeng Shan.

  alt text

  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Telegram Groups:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Việt Nam (Vietnamese)
 • Еженедельный отчет (c 26.01.2019 по 01.02.2019)

  alt text
  Присоединяйтесь к русскоязычной группе в Telegram: https://t.me/Asch_Ru

  Уведомление о новогоднем празднике:
  С 31 января по 10 февраля - выходные дни для команды ASCH по случаю празднования лунного Нового года. Команда вернется к работе в понедельник, 11 февраля. Следующий еженедельный отчет будет 18 февраля.

  Желаем вам удачи в Году Свиньи, а также счастья вам и процветания!

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

  Кратко о главном
  • На этой неделе все проекты развиваются в запланированном режиме.

  Asch V1.5 (завершено на 60%)
  • Завершен второй раунд интеграционного тестирования.

  AschWeb 1.0 (завершено на 40%)
  • Закончено написание модульного теста.
  • Процесс написания документов завершено на 40%.

  AschEx (завершено на 50%)
  • Завершена первая версия соответствующего движка.
  • Завершены испытания первого раунда соответствующего движка.

  МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

  • Чтобы разработчикам ASCH было удобнее общаться и обсуждать процесс разработки, мы создали сервер ASCH на Discord, приглашаем присоединиться: https://discord.gg/mU8WDCk. Не разработчики также приветствуются, контент Твиттера и важные объявления будут синхронизироваться с этой платформой.

  • 28 января команда ASCH провела ланч, чтобы отпраздновать лунный Новый год. Команда подготовила сюрприз ко дню рождения Qingfeng Shan.

  alt text

  Присоединяйтесь к ASCH:
  Telegram: https://t.me/Asch_Ru (русский)
  Medium: https://medium.com/aschplatform
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  GitHub: https://github.com/AschPlatform
  Чат Gitter для Devs: https://gitter.im/asch-development
  BBS: https://bbs.asch.io/

  posted in Русский (Russian)
 • ASCH阿希链周报(1.26 - 2.1)

  替代文字
  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  春节休假通知:

  阿希团队春节假期安排如下:1月31日至2月10日休息,2月11日(周一)正式上班。部分团队成员将在假期期间远程办公。下周周报停更,下一期周报将在2月18日发布。

  阿希团队全体成员祝大家新春快乐,万事如意,阖家欢乐,猪年大吉!

  技术进展

  本周概述

  • 本周所有项目进展顺利。

  Asch 1.5

  • 完成第二轮集成测试 (整体进度60%)。

  AschWeb 1.0

  • 完成单元测试的编写工作;
  • 完成了部分文档的整理工作(整体进度40%)。

  AschEx 1.0

  • 完成了第一版撮合引擎的整体开发工作;
  • 完成了撮合引擎的第一轮测试工作(整体进度50%)。

  运营进展

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report
 • Weekly Report (Jan 26— Feb 01)

  替代文字
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  The Lunar New Year holiday notice:
  From Thursday, Jan 31 through Sunday, Feb 10 are holidays for ASCH Team in observance of Lunar New Year. The team will be back to work on Monday, Feb 11. The next weekly report will be on February 18.

  We wish you luck in the Year of the Pig, and may you be happy and prosperous!

  Technical Updates
  Summary

  • All the projects are going well this week.

  Asch V1.5 (60% complete)

  • Completed the second round of integration testing.

  AschWeb 1.0 (40% complete)

  • Finished the writing of unit test;
  • In process of writing documents, 40% finished.

  AschEx 1.0 (50% complete)

  • Completed the first version of the matching engine.
  • Completed the first round testing of the matching engine.

  Marketing and Operations Updates

  • In order to have a more convenient place for ASCH developers to talk and discuss, we created an ASCH server on Discord, welcome to join: https://discord.gg/mU8WDCk. Non-developers are also welcome, Twitter content and important announcements will be synced on this platform
  • On Jan 28, ASCH Team held a lunch party to celebrate the arrival of the Lunar New Year. The team prepared a surprise cake for Qingfeng Shan’s birthday.
   替代文字

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Weekly Report
 • Weekly Report (Jan 19— Jan 25)

  替代文字
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • All the projects are going well this week.
   Asch v1.5
  • The first round of integration testing has been completed and the second round will be carried out next week.
  • Completed the data structure refactoring of the smart contract status.
  • Completed the tracking function of the smart contract temporary status.
  • Completed the real-time tracking and query function of smart contract status.
  • Completed the security processing of the smart contract unified access.

  AschWeb 1.0

  • Completed the integration of signature components.
  • Completed the acceptance of the first round of testing.

  AschEx

  • Completed the simulating service of smart contract settlement order.
  • Completed the main function of the K-line graph.

  Marketing and Operations Updates

  • ASCH has joined in the Bitalk, an information media in blockchain industry. Bitalk is dedicated to providing users with fresh and interesting news and information about blockchain and digital currencies, and community services as well, of which the content focuses on in-depth industry reporting and innovative reporting.
  • ASCH has joined in Huoxing24. Huoxing24 is a one-stop blockchain industry service platform for news, information, market and data.
  • ASCH Team has finished drafting ASCH DApp ecosystem development plan and the 101 delegate scheme. Community members and developers interested in joining ASCH ecosystem and contributing to the construction of ASCH please pay attention to our recent announcement.

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Weekly Report
 • ASCH阿希链周报(1.19~1.25)

  替代文字

  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  技术进展

  本周概述
  本周所有项目进展顺利。

  Asch 1.5
  第一轮集成测试完成,下周会进入第二轮测试;
  完成智能合约状态数据结构重构;
  实现智能合约临时状态跟踪;
  完成智能合约状态实时跟踪及查询功能;
  完成智能合约统一访问安全处理;

  AschWeb 1.0
  完成了与智能合约平台新接口开发和调试;
  完成了部分文档的整理工作(整体进度20%);

  AschEx 1.0
  完成了模拟智能合约结算订单的服务;
  完成了K线图的主要功能的实现。

  运营进展

  加入阿希社区:
  官网:www.asch.io
  公众号:阿希链ASCH
  微博:@Asch阿希链官方微博
  客服微信:Asch_001
  阿希论坛: https://bbs.asch.io/
  Medium: https://medium.com/aschplatform
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  电报: https://t.me/Asch_En (英文) https://t.me/Asch_Zh (中文)
  ​​​​Discord:https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Weekly Report
 • Взгляд на 2018 год - основатель ASCH Qingfeng Shan

  alt text

  В 8:00 вечера 10 января 2019 года основатель ASCH Qingfeng Shan отвечал на вопросы и общался с сообществом в прямой трансляции. Ниже приводится краткая и переведенная текст выступления Qingfeng.

  В целом, развитие ASCH в 2018 году не очень удовлетворительное. ASCH сделал много полезного, нов тодже время и много ошибок. Если говорить в целом, то ASCH не оправдал наших ожиданий в прошлом году. Мы сделали следующие ошибки:

  1. Стратегические ошибки
  ASCH потратил много времени и ресурсов на разработку новых технологий. Однако теперь мы обнаружили, что более целесообразно делать микро-инновации или что-то, что рынок уже доказал.

  На мой взгляд, с 2009 по 2018 год вся отрасль все еще находится в стадии 1.0 блокчейна. Все делают POC (доказательство концепции), и почти ни одна зрелая продукция не может быть запущена или практично применима. Единственным, что можно считать зрелым, может быть рынок цифровых валют. Люди могут торговать, добывать, выпускать токены, строить обмены, манипулировать рыночной стоимостью и даже пожинать деньги инвесторам. Но это беспорядок и все игры с нулевой суммой (когда одни наживаются за счет других - прим. перевод.).

  Нам не удалось увидеть характер текущего состояния игры, что привело к стратегическим ошибкам. Что мы всегда хотим делать и на чем настаивать, так это создавать ценности с помощью технологических инноваций. Но это, безусловно, долгий путь, и результаты пока не так хороши, как можно было ожидать от ASCH.

  2. Неясное позиционирование продукта
  Боковая цепь - хорошая технология, но бизнес-модель еще не развита. Мы с открытым исходным кодом, поэтому трудно получить прибыль. С точки зрения ресурсов у нас нет очевидного преимущества перед крупными компаниями, такими как IBM.

  По сравнению с смарт-контрактами боковая цепь тяжелее для разработчиков. Даже если бы мы очень старались снизить затраты на разработку, разработчикам все равно сложно работать и поддерживать проекты. Кроме того, в настоящее время не существует проверенной бизнес-модели для цепочки блоков, что затрудняет реализацию технологии боковой цепи. Нам нужно больше времени для исследований.

  3. Партнеры
  Как видите, за последний год мы приветствовали много разных партнеров. Несколько партнеров помогли нам, некоторые потратили впустую наше время, а некоторые заставили нас понести убытки.

  4. Ошибочно проводить абсолютную децентрализацию
  Старые члены сообщества должны знать, что ASCH проводил полную децентрализацию. Преследование децентрализации совершенно нормально, но мы обнаружили, что на данном этапе это сложно. Нам всегда нужно, чтобы команда ASCH лидировала при проведении децентрализации, что делает управление намного более сложным и запутанным.

  Нам посоветовали быть полностью открытыми и управляемыми сообществом. На данном этапе трудно позволить ASCH зависеть исключительно от влияния своего бренда и работать автономно. В настоящее время команда ASCH может стать лучшим выбором, что может повысить эффективность управления. Мы являемся основным спонсором ASCH, и мы искренне работаем над этим проектом. Мы надеемся, что сообщество возьмет на себя больше ответственности за помощь и контроль.

  5. Отсутствие деловой осведомленности
  Как инженер, я больше занимался исследованиями и разработками технологий, не имея некоторой осведомленности о бизнесе и опыта управления. Я многому научился за прошедший год и, безусловно, внесу некоторые изменения и больше усилий в управленческий аспект.

  Я также хотел бы извиниться перед инвесторами, которые потеряли деньги на ASCH. Мы сделали несколько стратегических ошибок, не видя ситуацию ясно. В том, во что мы верим, нет ничего плохого, но мы недостаточно умны в бизнесе и финансах. Наше первоначальное намерение - просто создать ценность для всех с помощью блокчейна. Мы никогда не ищем прибыли, манипулируя рынком. Однако если мы этого не делаем, это не значит, что другие люди не воспользуются этим. В дальнейшем мы будем более вдумчивыми.

  Ниже приведены некоторые вопросы, которые нам задавали недавно.

  Q1: На сколько долго хватит фонда команды необходимого для дальнейшей работы?

  У нас нет проблем, чтобы выжить на медвежьем рынке, сейчас мы все еще поддерживаем целую команду со всеми занятыми позициями. XAS не будет стоить ноль. Я могу гарантировать это.

  Q2: Собирается ли ASCH разработать новый публичный блокчейн? Как то, что делает БМ?

  ASCH - единственный публичный блокчейн, который мы сейчас разрабатываем. Мы не будем ни развивать другие публичные сети, ни выпускать другие токены, пока не будем удовлетворены ASCH. Один из самых важных критериев удовлетворения - это получение прибыли, и нам не нравятся игры с нулевой суммой.

  БМ умный и опытный. Мы научимся его технологическим навыкам, но не деловому стилю.

  Однако, поскольку нам нужно накормить команду, мы будем исследовать несколько прибыльных предприятий вокруг экосистемы ASCH.

  Q3: Как продвигается сотрудничество ASCH и BITMAIN?

  Если вы читаете новости, вы должны знать, что в последнее время Bitmain также испытывает трудности. Они сокращаются и немного перегружены. Мы подписали стратегическое инвестиционное соглашение на 50 миллионов юаней с Bitmain, но инвестиции осуществлены только на одну треть, а две трети временно приостановлены и вряд ли будет реализовано больше. Мы получили такое уведомление в конце декабря. Тем не менее, еще есть возможность для будущего сотрудничества. План делового сотрудничества, который у нас был в инвестиционном соглашении, состоит в том, чтобы ввести BCH в ASCH как важную ликвидную валюту и валюту газа.

  Это последняя информация по сотрудничеству между ASCH и Bitmain. Мы будем держать вас в курсе, если будет новый прогресс.

  Q4. Что вы думаете о цене XAS?

  Мы не манипулировали ценой XAS более двух лет с момента запуска ASCH в августе 2016 года. Конечно, также можно понять, что мы не справились с управлением рыночной стоимостью, что является очень большой ошибкой.

  Мы также очень обеспокоены ценой XAS, но мы не расставили приоритеты. В 2018 году мы потратили много времени на поиск команд по управлению капиталом и рыночной капитализацией. Жаль, что большинство их требований слишком строги, и у ASCH есть некоторые ограничения, некоторые объективные условия трудно выполнить. ASCH - старый проект, и управлять рыночной стоимостью по сравнению с новыми проектами очень рискованно. Уровень контроля ASCH очень низкий, потребность в стартовом капитале также высока. Также некоторые команды разработчиков рынка предложили нам сначала снизить рыночную капитализацию и пожинать «кровавые» фишки, и будет легче управлять рыночной капитализацией. Мы долго сомневаемся, есть действительно критерии, которым мы не можем соответствовать, и есть вещи, которые мы не хотим делать. Лучшее время для управления рыночной стоимостью должно было быть в июле или августе 2017 года и мы упустили лучшее время для сотрудничества. В настоящее время мы не отказались от поиска капитала, поэтому, независимо от того, есть капитал или нет, как только мы добьемся прогресса, мы лучше справимся с управлением рыночной стоимостью.

  За последние два года мы видели, как многие проекты развивались, а некоторые даже обнулялись. Есть также умные проекты, которые видят характер бизнеса и используют возможность сделать большой шаг на бычьем рынке, а затем располагают значительными ресурсами для поддержания работы большой команды. Но я думаю, что индустрия блокчейнов находится в зачаточном состоянии, и в будущем еще будет много возможностей.

  У нас также есть сильная команда и технические таланты, которые более года оттачивали свок мастерство в области блокчейна. В будущем определенно найдется место для ASCH, в котором я никогда не сомневался.

  Q5. Увольнял ли ASCH сотрудников на медвежьем рынке?

  У нас были временные увольнения и сокращения на половину заработной платы для всех, кто остался. Люди, которые у нас сейчас есть, решительны, талантливы и готовы расти вместе с ASCH.

  Q6. Как старый публичный блокчейн-проект, что вы думаете о других экосистемах DApp, таких как EOS, TRON и т.д.?

  Я должен признать, что сейчас они лучше справляются с экосистемой DApp, чем ASCH. У нас было недостаточно ресурсов и неясное позиционирования продукта, поэтому мы не воспользовались этой возможностью.

  Однако, как видите, эти популярные проекты просто делают небольшие нововведения на основе Ethereum. TRON полностью пересаживал технологию EVM Эфириума. Они сделали много оптимизаций и улучшений производительности, таких как встроенные обмены и улучшенные инструменты разработчика. Тем не менее, эти популярные DApps являются в основном азартными или столичными играми, и манипулирование поддельным объемом стало обычным делом. На мой взгляд, приложение блокчейн в реальном смысле не было реализовано. Текущие продукты - только первые несколько шагов на пути. Конечно, наша команда многому научилась на текущем рынке, мы скоро выпустим ASCH V1.5 и некоторые другие новые продукты.

  Q7. Есть ли программа для разработчиков?

  Технология боковых цепей, которую мы делали, очень тяжела для нынешних блокчейн разработчиков, и ее также сложно мотивировать и продвигать, как и в Fabric, для них почти невозможно создавать программы стимулирования. Мы выпустим систему интеллектуальных контрактов на ASCH v1.5, и после этого мы также начнем разрабатывать план поощрения разработчиков.

  Q8. Когда выходит белая книга ASCH 2.0?

  Версия 1.5 ASCH, вероятно, будет выпущена в конце февраля 2019 года. Технический документ 2.0 должен быть выпущен к концу марта. Testnet будет проходить не менее месяца.

  Q9. Каков план CCTime (XCT)?

  Мы будем перерабатывать CCTime на основе смарт-контракта ASCH версии 1.5.

  Q10. Система 101 делегата была приостановлена более чем на полгода, когда она запустится снова?

  Мы обсудили новый план узла / делегата и уже определили основное направление и идеи. Возможно, мы не сможем освободить все узлы за один раз. Это не будет похоже на финансовый продукт или «взаимовыгодный бизнес-союз». Большинство нормативных положений на рынке сегодня подпадают под эти две категории, и я думаю, что это не вносит существенного вклада в проект.

  Мы хотим иметь возможность обменять XAS на действительно ценные ресурсы. Они должны признать видение и долгосрочную ценность ASCH, и самое главное - уметь брать на себя ответственность.

  Q11. Что нового для V1.5?

  На данный момент я хочу представить три момента:

  1. Он имеет совершенно новую систему смарт-контрактов без разрешения, которая поддерживает Typescript для их написания. В настоящее время на рынке нет виртуальных машин Typescript. Прежде чем начать работу, мы выпустим полный набор концепций дизайна, технических принципов и подробные учебные пособия.
  2. Мы разработали новый механизм аренды ресурсов, который позволяет вам использовать базовые функции ASCH, и интеллектуальный контракт запускается без платы за обслуживание, предоставляя XAS.
  3. Мы выпустим наше расширение для Chrome AschPay. AschPay может использоваться как мини-кошелек или как вход в каждый ASCH DApps. Все умные контрактные приложения не нуждаются в разработке программы входа / регистрации. AschPay безопасен для пользователей и удобен для разработчиков.

  Q12. Действительно ли перекрестная цепь ASCH реализована?

  Мы совершенствуем механизм анти-мошенничества по всей цепочке, и в разных сценариях нужны разные механизмы анти-мошенничества. Технология кросс-чейн изначально была отчетом, переданным Виталиком на R3, который не был ни проверен рынком, ни исследован теориями. Мы экспериментировали с анти-читерскими механизмами в различных сценариях, некоторые из которых требуют, чтобы для обеспечения безопасности требовалась мульти-подпись; некоторые из них требуют залогового обеспечения, то есть свидетели ворот, чтобы залогить активы, чтобы они не обманывали. И смарт-контракт, который мы разрабатываем, также должен координировать перекрестную цепочку, в противном случае пересекаемый актив некуда использовать. Поэтому мы также внесли некоторые изменения в «Дорожную карту», заранее разработав некоторые важные функции, такие как «смарт-контракт» и механизм лизинга ресурсов. Мы начнем пробный запуск функциональных возможностей кросс-цепочки со смарт-контрактами в версии 1.5.

  Q13. Куда уходят новые выпущенные монеты XAS? Как вы справляетесь с дополнительным XAS?

  В настоящее время дополнительные токены хранятся в общем счете Совета. В этой совместной учетной записи есть пять ключей, которыми в основном управляет команда ASCH. Вы можете проверить учетную запись через онлайн-кошелек в любое время. В будущем, если мы будем работать совместно с сообществом, мы сможем управлять им вместе с сообществом. Эта часть токена в основном используется для найма будущих супер-партнеров, планов поощрения разработчиков, а также для операционных расходов и т.д.

  Q14. Каково планирование медвежьего рынка и 2019 года?

  Во-первых, мы будем продолжать искать сотрудничество с капиталом. Во-вторых, мы всегда будем настаивать на нашем первоначальном намерении. Причина, по которой мы начали этот проект, заключается в том, чтобы действительно создавать ценность с помощью блокчейна, а не зарабатывать деньги пользователей с помощью игр с нулевой суммой. В-третьих, мы перестанем тратить слишком много усилий, пытаясь быть первооткрывателем, передовая технология подходит для крупных компаний с большими ресурсами и деньгами. Мы будем делать то, что было доказано рынком, и делать инновации на его основе.

  Блокчейн все еще находится на ранних стадиях, и он сильно меняется со дня на день. Мы не будем делать слишком долгосрочное планирование, квартальное планирование может быть лучшим выбором.

  Надеюсь, что эта живая сессия даст сообществу ASCH лучшее представление о том, что происходит и что мы будем делать дальше. Мы счастливы, что люди верят в блокчейн и ASCH. Спасибо!

  posted in Русский (Russian)
 • Еженедельный отчет (c 19 по 25 января 2019 года)

  alt text
  Присоединяйтесь к русскоязычной группе в Telegram: https://t.me/Asch_Ru

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

  Кратко о главном
  • На этой неделе все проекты развиваются в запланированном режиме.

  ASCH v. 1.5
  • Первый раунд интеграционного тестирования завершен, а второй раунд будет проведен на следующей неделе.
  • Завершено рефакторинг структуры данных статуса смарт-контракта.
  • Завершена функция отслеживания временного статуса смарт-контракта.
  • Завершена функция отслеживания и запроса в режиме реального времени статуса смарт-контракта.
  • Завершена обработка безопасности унифицированного доступа к смарт-контрактам.

  AschWeb 1.0
  • Завершена интеграция компонентов подписи.
  • Завершен обработку результатов первого тура испытаний.

  AschEx
  • Завершено моделирование сервиса сведения ордеров с помощью смарт-контрактов.
  • Завершена основная функция K-линейного графика.

  МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

  • ASCH присоединился к Bitalk, информационному средству в блокчейн-индустрии. Bitalk стремится предоставлять пользователям свежие и интересные новости и информацию о блокчейне и цифровых валютах, а также об общественных услугах, контент которых фокусируется на углубленной отраслевой отчетности и инновациях.

  • ASCH присоединился к Huoxing24. Huoxing24 - это универсальная отраслевая сервисная платформа для новостей, информации, рынка и данных.

  • Команда ASCH завершила разработку плана развития экосистемы ASCH DApp и схемы для 101 делегата. Члены сообщества и разработчики, заинтересованные в присоединении к экосистеме ASCH и содействующие созданию ASCH, следите за объявлениями.

  Присоединяйтесь к ASCH:
  Telegram: https://t.me/Asch_Ru (русский)
  Medium: https://medium.com/aschplatform
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  GitHub: https://github.com/AschPlatform
  Чат Gitter для Devs: https://gitter.im/asch-development
  BBS: https://bbs.asch.io/

  posted in Русский (Russian)
 • Еженедельный отчет (c 12 по 18 января 2019 года)

  alt text
  Присоединяйтесь к русскоязычной группе в Telegram: https://t.me/Asch_Ru

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

  Кратко о главном
  • Завершена разработка расширения Chrome AschPay с опережением графика на две недели.
  • Общий прогресс Asch v1.5 идет из замедлением, и релиз будет отложен на несколько дней.
  • Разработка AschEX идет гладко и оправдывает ожидания.

  ASCH v. 1.5
  • Закончен первый раунд фронтального тестирования для v1.5, и собираемся провести второй раунд интеграционного тестирования.
  • Завершена реализация смарт-контракта с поддержкой встроенных функций, связанных с криптографией: хэш, подпись / проверка, шифрование / дешифрование.
  • Реализована функция смарт-контракта, поддерживающая использование ArrayBuffer для манипулирования базовыми данными.
  • Завершено проектирование оптимизации производительности интеллектуального отслеживания статуса контракта.
  • Завершена оптимизация отслеживания изменений статуса простого типа, статуса простого типа в отображении и статуса пользовательского типа.
  • Завершен первый раунд интеграционных испытаний на 80%.

  Chrome Разширение AschPay
  • Завершена интеграция компонентов подписи.
  • Завершен прием первого раунда испытаний.

  AschEx
  • Завершено внедрение соответствующего движка на 80%.
  • Завершена настройка и оптимизация обменного кадра.
  • Завершена разработка K-line схемы.
  • Завершено проектирование базовой структуры данных, связанных с транзакциями.

  МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

  • С 12 по 13 января 2019 года MiiX проводил Глобальный суперконкурс для разработчиков - «Создание экосистемы технологий и понимание будущего». William Yin, операционный директор ASCH, был приглашен принять участие в мероприятии в качестве судьи. Позже ASCH будет тесно сотрудничать с MiiX в области экосистемы блокчейн-технологий.

  alt text

  • ASCH получил награду «Лучший работодатель 2018 года» от Huopin.io. William Yin, операционный директор ASCH, был приглашен на праздничный обед.

  alt text

  • 16 января 2019 года ASCH пригласили принять участие в ежегодном собрании группы Guangdong XSINA и создали альянс публичных сетей с STC, SWTC, NULS, MAI и SPG. В будущем члены альянса будут подробно изучать возможности сотрудничества в области перекрестных технологий и коммерческих аспектов.

  alt text

  Присоединяйтесь к ASCH:
  Telegram: https://t.me/Asch_Ru (русский)
  Medium: https://medium.com/aschplatform
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  GitHub: https://github.com/AschPlatform
  Чат Gitter для Devs: https://gitter.im/asch-development
  BBS: https://bbs.asch.io/

  posted in Русский (Russian)

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.