Trong thời gian này thấy thị trường xấu vậy mà team Asch vẩn làm việc không mệt mõi. yêu quá )