Báo Cáo Tuần ( 09 - 15 Tháng Hai )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Tất cả các dự án đang đi đúng tiến độ trong tuần này.

  • Quá trình phát triển tổng của AschEx đạt 70%.

  ASCH v1.5

  • Thực hiện việc quản lý trạng thái của các loại hình nested phức tạp.

  • Thực hiện phương pháp hợp đồng để hỗ trợ các thông số tùy chọn và giá trị trả về.

  • Thực hiện kết quả trả về tức thì của các giao dịch hợp đồng thông minh.

  • Hoàn thành 1/3 mẫu một hợp đồng thông minh.

  AschWeb 1.0

  • Hoàn thành việc bố cục của các tài liệu ở mức 60%.

  AschEx 1.0

  • Hoàn thiện vòng đầu của việc testing cơ chế ghép matching ở mức 100%.

  • Hoàn thiện việc thực hiện code của lệnh chuyển logic.

  Cập Nhật Marketing và Vận Hành

  • “Điều Lệ về Quản Lý các Dịch Vụ Thông Tin Blockchain” được thông qua bởi Ủy Ban An Ninh Mạng của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 15 Tháng Hai. ASCH phản hồi tích cực tới các điều lệ quốc gia và đã cung cấp thông tin về ASCH cho hệ thống. Hai mục đích của chính sách và điều lệ là về bảo vệ bản quyền và quản lý rủi ro. Phép đo quan trọng này là có tính xây dựng để phát triển thị trường và tiêu chuẩn hóa sự phát triển của ngành công nghiệp.

  • William Yin, Giám Đốc Phát Triển của ASCH, cùng với Mr. Jiang, CEO của Beijing Vegetable Basket, Mr. Kong, Quản Lý cao cấp của Xinfadi Vegetable Basket, Mr. Li, Phó Chủ Tịch của Tianbang Dibang Agricultural và Mr. Yu, một nhà đầu tư, đã phát triển các chính sách về nông nghiệp, xu hướng và giải pháp để kết hợp blockchain với nông nghiệp, và tìm kiếm các cơ hội phát triển tiềm năng dựa trên công nghệ của ASCH.

  alt text

  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk • @ndthan1988 hết tháng giêng nha

 • Tình hình khi nào có quiz tiếp đây ad? tết ăn nhiều quá hoạt động não lại thôi :)) • Sau tết team vẫn miệt mài ! gút gút


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.