Báo Cáo Tuần ( 16 - 22 Tháng Hai )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Test-net v1.5.0 đã được chính thức ra mắt.

  • Việc phát triển máy chủ AschEx cơ bản đã hoàn tất.

  Asch v1.5

  • Hoàn tất việc ra mắt test-net v1.5.0.

  • Hoàn tất bản cập nhật (sửa lỗi) của the test-net v1.5.0.

  • Hoàn tất mẫu một hợp đồng thông minh (3/3).

  AschWeb 1.0

  • Hoàn tất refactor của AschPay và tích hợp với AschWeb.

  AschEx 1.0

  • Thực thi các mô đun influx và outflux của các giao dịch on-chain.

  • Việc phát triển trên máy chủ server được hoàn tất (95%).

  Cập Nhật Thị Trường và Vận Hành

  • Đã phát hành bản update log of the Testnet v1.5.0, và kêu gọi được các nhà phát triển để thử nghiệm vòng đầu và thu thập phản hồi về kết quả test.

  • Với vai trò là một chuỗi public hướng công nghệ, hệ sinh thái công nghệ là một nhiệm vụ quan trọng của việc phát triển ASCH vào năm nay. Bản nháp của kế hoạch phát triển hệ sinh thái kỹ thuật cho nửa năm đầu năm nay đã hoàn tất, bao gồm việc phát triển cộng đồng, kế hoạch phát triển Dapp, và việc thuê các người đóng góp phát triển. Các chính sách liên quan sẽ được phát hành cho cộng đồng vào tháng Ba.

  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Telegram Groups:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk • " bao gồm việc phát triển cộng đồng " Sắp có j hot đây


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.