Báo cáo tuần (23/2 — 01/03)


 • administrators

  alt text

  Cập nhật kỹ thuật

  Tóm Tắt:

  • Hoàn thành vòng đầu tiên của thử nghiệm mạng bên ngoài ASCH v1.5.0 và bước vào giai đoạn thử nghiệm sự tối ưu hóa và ổn định liên tục.

  • Dự án mvp AschEx được hoàn thành và việc xác thực nguyên mẫu sản phẩm và công nghệ được hoàn tất cho sàn giao dịch phi tập trung.

  • Bắt đầu dự án AschEx-0.1.0-testnet.

  Asch v1.5

  • Hoàn thành vòng đầu tiên của thử nghiệm mạng bên ngoài ASCH v1.5.0 và bước vào giai đoạn thử nghiệm sự tối ưu hóa và ổn định liên tục.

  AschWeb 1.0

  • Hoàn thành việc tích hợp AschPay với AschWeb.

  • Hoàn thành 80% bản hướng dẫn của AschWeb.

  AschEx 1.0

  • Hoàn thành việc phát triển máy chủ.

  • Hoàn thành công việc phát triển mã front-end (50%).

  Block Explorer 2.x

  • Hoàn thành thiết kế của phiên bản mới.

  Cập nhật Hoạt động & Marketing

  • Để thu hút nhiều nhà phát triển tham gia phát triển ASCH, ASCH Developer Community Incentive Plan (Kế hoạch khuyến khích cộng đồng nhà phát triển ASCH) được đưa ra và hội đồng ASCH sẽ phân bổ 1 triệu XAS cho kế hoạch này. Chúng tôi hy vọng rằng những người đam mê công nghệ blockchain có thể tích cực tham gia vào kế hoạch này hoặc giới thiệu các nhà phát triển giỏi tham gia.

  • Sau nhiều cuộc họp và thảo luận, chúng tôi đã thực hiện một số sửa đổi và thay đổi lớn với dự thảo nhập môn Delegate-Plan. Mục đích chính là để thúc đẩy sự phát triển của ASCH bằng cách cho ra mắt một số nút và thu hút các đối tác chất lượng cao. Hãy theo dõi dự thảo, nó sẽ sớm được công bố trong cộng đồng.

  Tham Gia ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk • ASCH ra sàn riêng à bác?


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.