Báo cáo tuần (02/03 — 08/03)


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Hoàn tất các tài liệu của ASCH v1.5 và đã phát triển bản demo của 3 hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất phiên bản đơn giản của việc phát triển công cụ tạo dựng thị trường cho AschEx.

  • AschPay 1.0 và AschWeb 0.2 testnet sẽ sẵn sàng trong một tuần.

  • Tối ưu cơ chế hợp đồng thông minh và viết test case.

  Asch v1.5

  • Trong quá trình tái cơ cấu CCTime dựa trên nền tảng hợp đồng thông minh (hoàn tất 50%).

  • Hoàn tất việc phát triển bản demo Pixel Dapp sử dụng hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất việc phát triển demo Q&A Dapp sử dụng hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất việc phát triển demo Crowdfunding Dapp sử dụng hợp đồng thông minh.

  AschWeb 0.2

  • Hoàn tất tài liệu cho AschWeb 0.2.

  AschEx 1.0

  • Hoàn thành phiên bản đơn giản của công cụ phát triển, kiểm thử và tạo dựng thị trường.

  Cập Nhật Marketing và Vận Hành

  • Vào ngày 04 Tháng Ba, 2019, Mr. Yin, Giám Đốc Vận Hành của ASCH đã thăm chi nhánh nông nghiệp của Cộng Đồng các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ đã đưa đến thống nhất rằng ASCH sẽ được sử dụng làm nhà cung cấp dịch vụ blockchain đầu tiên cho mảng nông nghiệp, và cung cấp các dịch vụ blockchain cho các thành viên trong hiệp hội. Hiệp hội đang được tư vấn bởi Ủy Ban Tư Vấn và Quản Lý tài sản tư nhân.

  alt text

  • Vào ngày 07 Tháng Ba, 2019, Mr. Yin và Tiến Sĩ Jiang, giám đốc văn phòng của Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Quốc Gia Bắc Kinh, đã thăm văn phòng an toàn thực phẩm và gặp Trưởng Phòng Ms. Yang. Cuộc gặp gỡ nhằm giới thiệu về công nghệ blockchain tiên tiến của ASCH và thảo luận làm sao ASCH có thể giúp cải tiến sự an toàn thực phẩm qua việc sử dụng blockchain.

  alt text

  Tham Gia ASCH:

  Các Nhóm Telegram:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.