Báo cáo tuần (09/03 — 15/03)


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Quá trình phát triển tổng quát của Asch v1.5 đang khá tốt.

  Asch v1.5

  • Hoàn tất việc kiểm thử 60 trường hợp test đơn vị trên nền tảng hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa lỗi trong quá trình kiểm thử, và hoàn tất iteration của phiên bản 0.3.
   Hoàn tất việc tái cấu trúc dự án CCTime dựa trên nền tảng hợp đồng thông minh (100%).

  AschWeb 0.2

  • Hoàn tất việc thu thập các tài liệu AschWeb 0.2 và xuất bản trên NPM.

  • Hoàn tất AschPay 1.0.

  • Đã thêm chức năng ghi chú cho người chuyển.

  • Đã tối ưu hiển thị popup của hợp đồng.

  • Đã hoàn tất hợp đồng thông minh ASCH và tài liệu và ví dụ sử dụng giao diện DApp .

  AschEx 1.0

  • Hoàn tất việc phát triển các thành phần front-end cho trang chủ, đặt lệnh và lịch sử giao dịch của sàn.

  • Đã hoàn tất việc áp dụng tradingview và hoàn tất việc tích hợp của chức năng front-end của đồ thị K-line.

  Cập Nhật Marketing và Vận Hành

  • Vào ngày 12 Tháng Ba, 2019, ASCH được mời tham dự hội nghị China Blockchain + các công ty. Hội nghị thảo luận về lịch sử phát triển và các đặc tính kỹ thuật của blockchain, và đã đạt được đồng thuận rằng blockchain có rất nhiều ứng dụng phù hợp cho thị trường Trung Quốc. Giám đốc vận hành Mr.Yin bày tỏ niềm hy vọng rằng ASCH và các doanh nghiệp có thể dùng nhau tìm ra các ứng dụng và ASCH được hi vọng làm nền tảng cung cấp cho các doanh nghiệp các dịch vụ hàng đầu.

  alt text

  • Chi tiết của các quy định ASCH 101 delegate đã được thảo luận nội bộ trong đội ngũ ASCH, và sẽ được công bố ra cộng đồng để nhận phản hồi.

  Tham Gia ASCH:

  Các Nhóm Telegram:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.